Khudi ko kar buland itna ke har taqdeer se pehle - adabwalay.com

Khudi ko kar buland itna ke har taqdeer se pehle