Kisi libas ki khushoo jab urr kar aati hai, - adabwalay.com

Kisi libas ki khushoo jab urr kar aati hai,