Kabhi jab muddaton ke ba'd us ka saamna hoga, - adabwalay.com

Kabhi jab muddaton ke ba’d us ka saamna hoga,