Dil us ke rubaru hai aur gum-sum, - adabwalay.com

Dil us ke rubaru hai aur gum-sum,